University Business Incubator/UBI

Inspire   Teach   Connect   Create

University Business Incubator/UBI

Inspire   Teach   Connect   Create

University Business Incubator/UBI

Inspire   Teach   Connect   Create

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้


วิสัยทัศน์

“ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (UBISCT) เป็นศูนย์กลางการบ่มเพาะผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับสากล และเป็นที่ยอมรับของสังคมท้องถิ่นในภาคใต้”


พันธกิจ

1. มุ่งเน้นส่งเสริม ผลักดัน และพัฒนาให้นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพ
2. มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรที่มีภายในสถาบัน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่
3. มุ่งเน้นให้มีการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านวิชาการในศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสามารถสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยและประเทศได้
4. ประสานความร่วมมือจากชุมชน ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมภายนอก เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ การพัฒนาความรู้ และการปฏิบัติจริงในเชิงธุรกิจ


บุคลากร

    ดร.มุกดาวรรณ พลเดช
ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะ
 
    ดร.ทวีพร นาคา
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะ
 
    นางสาวมณฑา บรรจงเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะ

ประวัติองค์กร

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubator) หรือ UBI ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

วัตถุประสงค์


1. เพื่อจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ให้เป็นหน่วยงานเพื่อส่งเสริม ผลักดัน และพัฒนาให้นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพ
2. เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทรัพยากรของสถาบัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเชื่อมต่อกับโลกธุรกิจ
3. เพื่อพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านวิชาการของสถาบัน ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับวิทยาลัยและประเทศได้
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันกับชุมชน ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมภายนอก ให้เกิดโอกาสแลกเปลี่ยน ถ่ายโอนความรู้และประสบการณ์ จากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ

โครงสร้างองค์กร

ผู้ประกอบการ

ชื่อผู้ประกอบการ นางสาวฉัตรวรางค์ อริยพงษ์
ชื่อบริษัท GN กราฟฟิก
ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจรับออกแบบกราฟฟิกและผลิตป้ายโฆษณา
ที่อยู่ 22/45 ถนนเพลินพิทักษ์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 โทร 066- 0744194, 091-875-9635

ชื่อผู้ประกอบการนางสาวฟาซีฮะห์ ดอฮะ
ชื่อบริษัทHandmade by Along
ผลิตภัณฑ์ถักไหมพรมโคเชต์
ที่อยู่1/2 หมู่ที่ 8 หมู่บ้านสะปอม ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110 โทร 063-064-6681

ชื่อผู้ประกอบการนางสาวแพรวพรรณราย ลิ้มกาญจนิกุล
ชื่อบริษัทโต้รุ่งซีฟู๊ด
ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน
ที่อยู่4/1 หมู่บ้านหัวถนน หมู่ที่ 1 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180 โทร 063 – 130 – 8481

ชื่อผู้ประกอบการว่าที่ร้อยตรี ศิวกร แก้วสีสด
ชื่อบริษัทฉ่ำ@นคร by รักสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์น้ำฝรั่ง
ที่อยู่221 หมู่ที่ 4 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220 โทร 091–872-9404

ชื่อผู้ประกอบการนายกิตติกร อยู่เสดียง
ชื่อบริษัทชายป๊อป
ผลิตภัณฑ์ป๊อปคอร์น
ที่อยู่177 หมู่ที่ 2 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80220 โทร 098–783–4771

ชื่อผู้ประกอบการนางสาววัชรี ปัญญาสะ
ชื่อบริษัทลูกชิ้นเจ๊แหม่ม
ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น
ที่อยู่143หมู่ที่ 3ถนนทุ่งสง-ตรัง ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร. 095-4819775

ชื่อผู้ประกอบการนายสมปราชญ์ ศรีวิเลิศ
ชื่อบริษัทรังนกอรสิริ
ผลิตภัณฑ์รังนก
ที่อยู่25 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320 โทร. 089-9761957

ชื่อผู้ประกอบการนายยุทธพงศ์ บุญสิทธิ์
ชื่อบริษัทบ้านขนมขวัญแก้ว
ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ
ที่อยู่66/2 หมู่7 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร.086-742-8448

ชื่อผู้ประกอบการนางสาวเก้าภภา เกื้อสังข์
ชื่อบริษัทน้ำเต้าหู้ยิ้มจัง
ผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้
ที่อยู่11/2 หมู่6 ซ.นาคำทวด 5 ถ.นายอำเภอ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทร.0863628084

แบบฟอร์ม

ใบสมัครสมาชิกชมรมผู้ประกอบการ SCT

SCT Entrepreneur Club

ใบสมัครรับบริการจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

-

 

 

 

 

เครือข่าย UBI

กิจกรรม

11-08-2020

จัดบูธแสดงสินค้าหลาดชุมทางทุ่งสง หลาดชานชาลาและห้างสหไทยทุ่งสง

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ให้ผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ไปจัดบูธแสดงสินค้า ณ หลาดชุมทาง หลาดชานชาลาและห้างสหไทยทุ่งสง

20-10-2020

นักศึกษามาเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้มีการเปิดห้องปฏิบัติการให้นักศึกษาเข้าชมผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการพร้อมเผยแพร่ข้อมูลของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มความรู้ให้นักศึกษา

14-10-2561 / 09:10:16

ประกวดแผนธุรกิจ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จัดอบรมโครงการการประกวดแผนธุรกิจทั้งภายในและนอกวิทยาลัย


24-09-2018 / 15:10:16

อบรมโครงการการเขียนแผนธุรกิจ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จัดอบรมโครงการการเขียนแผนธุรกิจ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ อาคาร ว.1 ห้องราชาวดี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT ได้รับเกียติจาก ดร.มุกดาวรรณ พลเดช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เป็นประธานเปิดการอบรม

อ่านต่อ
24-09-2018 / 16:10:16

จุดประกายความคิดสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

จัดอบรมโครงการการ ได้รับเกียรติจากคุณพิมพ์ชนา ศรีจันทร์คง เจ้าของธุรกิจรองเท้าอินดี้ รองเท้าแฮนด์เมดจากยางพารา มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “จุดประกายความคิดสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่” สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ คือการสร้างแรงจูงใจสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่

อ่านต่อ
14-10-2561 / 09:10:16

Roadshow ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้จัดกิจกรรม Roadshow เผยแพร่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย อาทิเช่น ตามสาขาวิชาการต่างๆ สถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดนครศรีธรรมราช 104.50 MHz และหลาดชุมทางทุ่งสง เป็นต้น

อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.ตรี ป.โท ป.บัณทิต

สมัครเรียน

การติดต่อ

โทร: 095-410-5382
วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00-16.30 น.

อีเมล์: info@sct.ac.th
Web: http://ubi.sct.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสซีที.) 124/1 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์ 0-7577-0136-7 โทรสาร 0-7553-8031